gospodski(132)-mingospodski(132)-min

Спас Пантократор писана ікона