gospodski(120)-mingospodski(120)-min

Ангел Хранитель з Нерукотворним образом Ісуса Христа