gospodski(108)-mingospodski(108)-min

Ікона Спас Хіландарський