krest-panagiya(1)krest-panagiya(1)

Хрест наперсний та Панагія. Гаряча емаль